איך לקבל הלוואה כדאי בכרטיס אשראיחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016, אשר נחקק לפני חודשים ספורים עתיד ליצור מצב בו לכל אדם בישראל יהיה דירוג אשראי אישי, לפיו תקבע יכולתו לקבל אשראי מגורמים שונים במשק. בצד זאת, קובע החוק הסדר לשיתוף בנתוני אשראי של עוסקים כמו הלוואות פרטיות כאשר יש צורך בפרטים האישים של מבקש ההלוואה.
מטרותיו המוצהרות של חוק נתוני אשראי הן להגביר את התחרות במשק, להנגיש עבור הציבור את היכולת לקבל אשראי, לצמצם פערים כלכליים והפליה במתן אשראי וכן לייצר בסיס נתונים רחב אשר ישמש את בנק ישראל. החוק קובע הסדר כולל ביחס לדרכי איסוף המידע הפיננסי מן המקורות השונים, שמירתו במאגר מידע מרכזי המופעל על ידי בנק ישראל והעברתו לגורמים הרלוונטיים. יישומו של החוק מהווה בהכרח חדירה לפרטיות הלקוח, וזאת כלל ללא צורך בקבלת הסכמה מצדו – לכן נעשה מאמץ למזעור הפגיעה בפרטיות וצמצומה למינימום ההכרחי.
הלקוח לגביו נאסף המידע זכאי לעיין בו ולהעתיקו, ובמידת הצורך לפעול לתיקונו. מאגר הנתונים המרכזי ינוהל על ידי בנק ישראל באופן שימנע דליפת מידע לגורמים בלתי מורשים, תוך הבטחת השימוש במידע אך ורק על פי הוראות חוק נתוני אשראי, בקרה ופיקוח על השימוש בו ומניעת זיהויים של הלקוחות ביחס למידע אשר נועד להיות אנונימי. הפרת הוראות חוק נתוני אשראי עשויה להוות עבירה פלילית על פי חוק העונשין וכן להוביל להטלת עיצום כספי.
החוק מסדיר את הקמתן של לשכות לשירות נתוני אשראי אשר יהוו את הקשר בין הלקוח (לקוח פרטי או נותן אשראי לרוב), לשכות אלה יספקו ללקוח דוח דירוג אשראי על פי מאגר נתוני אשראי של בנק ישראל אשר יכלול מידע חיובי ושלילי ובהתאם את דירוג האשראי של הנבדק. בהתאם לנתונים אלה יספק נותן האשראי אשרי מתאים לנבדק. נבדק אשר יבקש לבדוק דירוג אשראי של עצמו יוכל לעשות זאת ובכך יוכל לפעול לשיפור דירוג האשראי במידת הצורך.
דירוג אשראי ("קרדיט סקור") הוא כלי נפוץ לדירוג יכולתו הפיננסית של אדם או עוסק בהתבסס על מידע פיננסי חיובי ושלילי. על פי דירוג האשראי יוכלו נותני אשראי לספק אשראי לאדם או עוסק בפרמטרים המתאימים לדירוג האשראי שלו. דירוג האשראי מתבסס בין היתר על עמידה בהחזרי הלוואות, מסגרות אשראי ועוד, המוגדרים כמידע חיובי ועל אי עמידה בתשלומים (צ'קים חוזרים, למשל), תיקי הוצאה לפועל המוגדרים כמידע שלילי. חוק נתוני אשראי 2016 הוא הבסיס החוקי לפעילות לשכות נתוני האשראי ולמעשה להכנסת מושג דירוג האשראי לשוק האשראי בישראל.