just-loans4u-011הלוואת גרייס (חסד) היא הלוואה בה נדחים החזרי הקרן החודשיים (כולם או חלקם) עד מועד דחייה שהוגדר מראש. במהלך תקופת ההלוואה משלם הלווה ריבית מיוחדת לתקופת הדחייה ועל ידי כך זוכה לתקופת "חסד" מסוימת (חודשים – שנים), שלאחריה ישלם תשלומי קרן ותשלומי ריבית. הריבית הנהוגה לאחר תקופת הדחייה נוטה להיות נמוכה מאשר בתקופת הגרייס, כאשר במהלך כל תקופת ההלוואה (גם בזמן הדחייה) ממשיכה הקרן לצבור ריבית.

מקרים שכיחים
עלותה היקרה של הלוואת גרייס (ביחס ללוח הסילוקין) הופכת אותה לאידיאלית במקרים ספציפיים מאוד ופחות אידיאלית ביתר המקרים. אנשים שעל פי רוב משתמשים בסוג זה של

הלוואה הם אנשים העוסקים בתחומי הנדל"ן או אנשים להם קיימת אסטרטגיה פיננסית ברורה (לרבות אנשים פרטיים).

להלן מספר מקרים שכיחים בהם נהוג לקחת הלוואת גרייס:
1.      הלוואת גרייס שכיחה במקרים שונים לפיהן הלווה מתקשה לעמוד בתשלומי המשכנתא ועתיד לקבל סכום כסף מספק לכיסוי ההלוואה במועד ידוע בעתיד. בגלל המבנה המיוחד של הלוואת גרייס, קבלתה מותנית לרוב בהוכחה חדה לקבלת תשלום עתידי (ירושה / חסכון / עבודה וכיו"ב) או לחלופין בשעבוד נכס לתקופת זמן מוגדרת.
2.      מקרים נוספים בהם ניתן להיעזר בסוג זה של הלוואה הם מקרים בהם קיים קושי בתשלום הקרן והריבית מיד עם תחילת ההלוואה.
3.      מקרים של עסקאות אקזיט בנדל"ן
4.      מקרים של רכישת נכס מגורים כאשר זמן הפינוי רחוק.

עוד מקום שמעניק הלוואה לשכירים הם גופים פרטיים, חוץ בנקאיים. גופים אלה נותנים הלוואה במטרה להרוויח את כספי הריבית ולכן הם נותנים גם הלוואה לשכירים בסיכון גבוה. אולם במקרים כאלה הריבית על ההלוואה תהיה גבוהה, ויש להיזהר  ולבדוק שנותן ההלוואה הוא עסק לגיטימי בעל אישורים ורישיונות למתן הלוואות ופועל לפי החוק. יתרונות ההלוואות לשכירים מגופים חוץ בנקאיים הם, מהירות המענה ומתן ההלוואה. גמישות בתנאי ההלוואה ורמת הסיכון כך שיתאימו  למגוון רב של לווים. יתרון נוסף הוא שהלוואה מסוג זה אינה קשורה לחשבון הבנק ואינה פוגעת במסגרת האשראי של הלווה בבנק שלו.